SEH

Omschrijving:

In de praktijk vindt meer dan 50% van de opleiding op de SEH plaats.

De totale opleiding tot Spoedeisende Hulp arts duurt 141 weken (exclusief vakantie) waarbij ten minste 71 weken als generalistische stage spoedeisende geneeskunde op de SEH wordt doorgebracht. Bij de vakstages neurologie en kindergeneeskunde worden na een inwerkperiode ook voornamelijk SEH gerelateerde werkzaamheden uitgevoerd. Vaardigheden opgedaan tijdens deze vakstages worden voortgezet tijdens de generalistische SEH stage. Er is geen patiënten categorie op de SEH Dordwijk die niet gezien mag worden door aios SEH.

 

Supervisie:

Gedurende de SEH stage wordt de aios altijd vergezeld door een SEH-arts uit de opleidingsgroep als opleider en supervisor.

 

Doel en voortgang:

De SEH stage is onderverdeeld in te verwerven competenties binnen elk opleidingsjaar gedurende de SEH stage. De aios krijgt in de loop van de jaren meer verantwoordelijkheid bij de organisatie en behandeling van patiënten. Deze ontwikkeling wordt geborgd met bekwaamheidsverklaringen en EPA’s. Voortgang binnen de EPA’s wordt besproken tijdens voortgang gesprekken , OOG besprekingen.en gemonitord in VREST.

 

Algemene competentie:

In het kader van een CanBetter project neemt de aios in zijn opleiding deel aan een clinical audit of “Verwonder- en Verbeter” traject.

Doel: Met een clinical audit wordt gekeken naar de kwaliteit van zorg en leert de aios om systematisch te reflecteren op het handelen van de afdeling, met het doel om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Met het Verwonder- en Verbeter traject leren aios om anders naar hun werk te kijken en zelf verbeterprojecten te starten: waarom is dit op de afdeling zo geregeld? Kan dit niet beter, efficienter, effectiever of meer kostbewust.

 

Jaar 1:

In jaar 1 wordt kennis van de diagnose, differentiaal diagnose en de behandeling verwacht en slechts een kleiner deel het daadwerkelijke toepassen hiervan. Belangrijk is voornamelijk de vaardigheid in trauma opvang, kleine chirurgie en resuscitatie technieken. Daarnaast worden communicatie vaardigheden en samenwerking binnen het SEH team een belangrijk onderdeel tijdens de geschiktheidsbeoordeling.

 

 

Medisch handelen:

De aios:

 • Is in staat snel en efficiënt anamnese en lichamelijk onderzoek te verrichten met beheersing van de ABC methodiek en verricht zo nodig gericht aanvullend diagnostisch onderzoek. En kan dit onderzoek ook in grote lijnen beoordelen.
 • Is in staat een geobstrueerde luchtweg te herkennen.
 • Is in staat met basale luchtwegtechnieken de luchtweg vrij te maken en te houden.
 • Kan maskerballon beademing toepassen.
 • Kan perifere veneuze toegang verzorgen.
 • Heeft reanimatie en cardioversie vaardigheden.
 • Beheerst loco-regionale anesthesietechnieken.
 • Verwerft vaardigheden met betrekking tot “kleine” chirurgische procedures, zoals
  • Wondbehandeling en wondsluitingstechnieken.
  • Herkennen en behandelen van Musculoskeletale aandoeningen / traumatologie.
  • Eenvoudige repositie technieken.
  • ATLS met secondary assessment.
 • Kan gedegen neurologisch onderzoek interpreteren en verrichten.
 • Heeft PSA verricht onder supervisie.
 • Ontwikkelt basale echovaardigheid.

 

Communicatie:

De aios:

 • Kan omgaan met agressie of gedragsstoornissen.
 • Heeft een professionele houding.
 • Beheerst adequate statusvoering en verslaglegging.

Indien de opleidingsgroep unaniem van mening is dat de verslaglegging door de aios van patiëntinformatie volledig, duidelijk en tijdig is wordt een bekwaamheidsverklaring afgegeven.

 • Is collegiaal.
 • Staat open voor feedback.
 • Weet ook onder tijdsdruk met aandacht te luisteren om vervolgens door gerichte vragen in korte tijd relevante patiënten informatie te verkrijgen.
 • Zorgt dat gegevens over de opvang van patiënten voor de rest van de acute zorgketen beschikbaar zijn.
 • Is in staat op adequate wijze met patiënt en familie te communiceren omtrent diagnose, (vervolg)behandeling.

 

Samenwerken:

De aios:

 • Is in staat tot goed samenwerken met de verpleging en collega’s en bouwt aan een hecht team.
 • Leert onderscheid te maken tussen hoofd en bijzaken tijdens intercollegiaal overleg of overdracht.

 

Kennis en wetenschap:

De aios:

 • Gebruikt protocollen en recent besproken literatuur op de werkvloer.

 

Maatschappelijk handelen:

De aios:

 • Heeft oog voor de kwetsbare ouderen en past handelwijze hierop aan.
 • Heeft oog voor het kwetsbare kind.

 

Organisatie:

De aios:

 • Is in staat de zorg rondom de matig zieke eigen patiënten te organiseren.

 

Professionaliteit:

De aios:

 • Kent eigen grenzen.
 • Vraagt tijdig en adequaat hulp.

 

 

Jaar 2:

In jaar 2 krijgt het toepassen van behandeling onder directe supervisie veel aandacht.

Belangrijk is dat de toegenomen kennis zichtbaar wordt gemaakt in het kunnen scheiden van hoofd en bijzaken. Er wordt geschoold en getoetst in diverse invasieve vaardigheden. Daarnaast is beoordeling van communicatie en samenwerking met co-assistenten en externe stafleden / huisartsen punt van aandacht.

 

 

Medisch handelen:

De aios:

 • Beheerst non-invasieve beademingstechnieken, en weet deze toe te passen.
 • Beheerst de thoracocentese en thorax drainage.
 • Heeft vaardigheden om een centraal veneuze toegang te verzorgen.
 • Kan een arterielijn inbrengen en aansluiten.
 • Beschikt over een bekwaamheidsverklaring PSA.

 

Communicatie:

De aios:

 • Weet in overlegsituaties hoofd en bijzaken te scheiden.
 • Kan omgaan met conflictsituaties in relatie met personen buiten de SEH, zoals externe stafleden, a(n)ios van andere vakgroepen, huisartsen, patiënten of familie.
 • Kan een slecht nieuws gesprek voeren.
 • Kan een behandelbeperking bespreken.

 

Samenwerken:

De aios:

 • Kan co-assistenten begeleiden en ze voorzien van gedegen feedback.
 • Is in staat om effectief samen te werken met andere zorgverleners waar het een patiënt betreft die multidisciplinaire zorg behoeft.

 

Kennis en wetenschap:

De aios:

 • De aios organiseert een clinical variations item tijdens een opleidingsdag.

 

Maatschappelijk handelen:

De aios:

 • Weet om te gaan met incidenten of klachten.
 • Weet te handelen bij vermoeden van kindermishandeling. (Procedure kindermishandeling / AMK).

 

Organisatie:

De aios:

 • Kan triage uitvoeren op individuele patiënten.
 • Is in staat de organisatie rondom de acuut zieke patiënt te organiseren.
 • Past prioritering toe op nieuwe en urgente situaties.
 • Is in staat meerdere patiënten tegelijk te behandelen.

 

Professionaliteit:

De aios:

 • Is in staat de zorg rondom de zieke eigen patiënten te organiseren.

Jaar 3:

In jaar 3 wordt de aios geacht om de behandeling toe te passen met slechts minimale supervisie, daarbij ook meerdere patiënten tegelijkertijd te behandelen en om anderen te begeleiden en aan te sturen. Er worden traige diensten gedraaid onder directe supervisie van een SEH-arts. Waarbij de aios de rol van SEH-supervisor leert.

 

 

Algemene competentie:

In het kader van een CanBetter project neemt de aios in het laatste jaar van zijn opleiding deel aan vakgroep vergaderingen.

Doel: Aios leren dat er vele organisatorische, logistieke en financiële zaken spelen die het werk van specialisten kunnen beïnvloeden. Ze leren daarover mee te denken en te adviseren en zijn daardoor beter voorbereid op alle facetten van het medische specialisme.

Werkwijze: De aios wordt geacht om actief deel te nemen en krijgt van tevoren alle stukken toegezonden. Van tevoren wordt de vertrouwelijkheid besproken en wat voor inhoudelijke bijdrage wordt verwacht. Terugkoppeling naar de assistenten wordt door de deelnemende aios verzorgd en is een vast agendapunt op de vakgroep vergadering.

 

Medisch handelen:

De aios:

 • Kan een definitieve luchtweg verzorgen.
 • Is in staat om FAST echografie uit te voeren.

 

Samenwerken:

De aios:

 • Is in staat om een reanimatie te leiden.
 • Kan een trauma opvang leiden.
 • Is in staat jongerejaars assistenten te begeleiden en te voorzien van gedegen feedback.

 

Kennis en wetenschap:

De aios:

 • De aios implementeert een protocol of herziet een bestaand protocol.

 

Organisatie:

De aios:

 • Heeft tijdens een ramp of een oefening daarvan als coördinator gefunctioneerd.
 • Kan rol als floormanager vervullen op de SEH. De rol omvat de volgende taken:
  • Bewaken van ligduur en doorstroomtijden.
  • Aanspreekpunt voor verpleegkundigen en artsen op de SEH.
  • Verantwoordelijk voor het juist gebruik en planning van de behandelkamers en de inzet van de verpleegkundigen en artsen.

 

Maatschappelijk handelen:

De aios:

 • Herkent incidenten in de patiëntenzorg en tracht deze door bespreking en verbetering van processen hanteerbaar te maken.

 

Gedurende de opleiding zal de aios zich ook gaan bekwamen in diverse andere vaardigheden zoals:

 • Spleetlamp onderzoek / visus bepaling
 • Verwijderen corpus aliënum uit het oog
 • Inbrengen CAD
 • Inbrengen maagsonde
 • Aanleggen van gipsverband
 • Gewrichtspunctie

In de laatste het laatste jaar zijn 3 maanden op de SEH deels

Advertentie