Deel 4 Structuur van de Opleiding

De opleiding tot spoedeisende hulp arts bestaat uit drie delen.

– Er is een vakinhoudelijk deel opgesteld op basis van het landelijk curriculum en vastgelegd in een opleidingsschema.

– Er is een landelijk, regionaal, locoregionaal en lokaal onderwijsprogramma.

– Er is een individueel opleidingsplan wat per assistent wordt afgesproken.

Deze drie delen vormen het instrumentarium om alle noodzakelijke competenties van de SEH-arts zoals beschreven in het landelijk curriculum van de NVSHA te ontwikkelen.

 

Opleidingsschema

Via de website van de NVSHA zijn het landelijk curriculum en het Kader- en specifiek besluit KNMG beschikbaar.

Het opleidingsschema wordt voor de start van de opleiding voorgelegd aan de RGS. De opleiding kan pas starten na goedkeuring.

 

Onderstaand stageschema geeft het lokale opleidingsschema bij een fulltime , 3 jarige,  opleiding weer:

jaar 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaar 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaar 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage Stage Stage
weken weken weken
Anesthesie 8 Intensive care 8 RAV 2
Cardiologie 6 Kindergeneeskunde 6+6 Intensive care 8
Neurologie 8 HAP 2 Anesthesie 4
SEH 23 SEH 24 SEH (inclusief traumastage) 26
Vakantie 5 Vakantie 5 Vakantie 5
Wetenschap verspreid 2 Wetenschap

verspreid

1 Wetenschap verspreid 1
Externe trauma stage SEH-EMC
Buitenland SEH-stage
Keuze stage 6
totaal 52 totaal 52 totaal 52
Onderwijs Onderwijs Onderwijs
Landelijk onderwijs Landelijk onderwijs Landelijk onderwijs
-module wetenschap

-module spoedechografie

 

-module forensische

geneeskunde en

gezondheidsrecht

-module toxicologie

-module opgeschaalde zorg

-module medisch

Management

– Module PSA

Regionaal onderwijs Regionaal onderwijs Regionaal onderwijs
2 modules 2 modules 2 modules
Lokaal onderwijs Lokaal onderwijs Lokaal onderwijs
Landelijke voortgangstoets

 

Lokale voortgangstoets

Landelijke voortgangstoets

 

Lokale voortgangstoets

Landelijke voortgangstoets

 

Lokale voortgangstoets

Cursus Cursus Cursus
·       ALS (landelijk curriculum)

·       ATLS (landelijk curriculum)

·       Evidence Based Medicine (EBM / GCP)

·       Echografie (PREP)

·       Cursus communicatie rondom donatie

·       Medicals (landelijk curriculum)

·       FCCS (verplicht pre-ICU)

·       APLS (landelijk curriculum)

·       Feedback training /Teach the teacher traject

 

·       Luchtwegmanagement

 

Congres Congres Congres
NVSHA congres

1x extra congres * of symposium

NVSHA congres

1x extra congres* of symposium

NVSHA congres

1x extra congres* of symposium

* indien poster of presentatie, dan wel na goedkeuring van de (plv) opleider. * indien poster of presentatie, dan wel na goedkeuring van de (plv) opleider. * indien poster of presentatie, dan wel na goedkeuring van de (plv) opleider.
1ste jaar:

Introductie gesprek         Ο

Voortganggesprek          Ο

Voortganggesprek          Ο

Voortganggesprek          Ο

Reflectie verslag             Ο

Reflectie verslag             Ο

360 graden feedback      Ο

Landelijke voortgangstoets Ο

Lokale voortgangstoets / korte kennistest                        Ο

Voortganggesprek / geschiktheidbeoordeling              Ο

A formulier

 

 

 

CAT:                –  Titel:

 

Referaat:         –  Titel:

 

2de jaar:

Voortganggesprek          Ο

Voortganggesprek          Ο

Voortganggesprek          Ο

Reflectie verslag             Ο

Reflectie verslag             Ο

360 graden feedback      Ο

Landelijke voortgangstoets Ο

Lokale voortgangstoets / korte kennistest                         Ο

Voortganggesprek / geschiktheidbeoordeling              Ο

B formulier

 

 

 

 

CAT:                –  Titel:

 

Referaat:         –  Titel:

 

 

3de jaar:

Voortganggesprek          Ο

Voortganggesprek          Ο

Voortganggesprek          Ο

Reflectie verslag             Ο

Reflectie verslag             Ο

360 graden feedback      Ο

Landelijke voortgangstoets Ο

Lokale voortgangstoets / korte kennistest              Ο

Voortganggesprek / geschiktheidbeoordeling              Ο

C formulier

 

 

 

 

CAT:                –  Titel:

 

Referaat:         –  Titel:

 

Minimaal 12 KPB’s en

8 OSATS per jaar

Minimaal 12 KPB’s en

8 OSATS per jaar

Minimaal 12 KPB’s en

8 OSATS per jaar

Minimaal 1 artikel, presentatie of voordracht op een internationaal congres

 

 

Aandachtsperiode Stagebeschrijving

 

Elke stage heeft tot doel een aantal leerdoelen te verwezenlijken in de vorm van vaardigheden en bekwaamheden om aan het eind van de opleiding te voldoen aan het competentie profiel. Deze vaardigheden en bekwaamheden dienen geborgd te worden en inzichtelijk gemaakt te worden

middels KPB´s en OSATS. Hiertoe stelt de aios leerdoelen en activiteiten op, in overleg met de opleider of stagebegeleider, in het IOP. Aan het eind van elke vakstage worden deze leerdoelen geëvalueerd met de stagebegeleider. Indien leerdoelen onvoldoende zijn behaald wordt het individueel opleidingsplan hierop aangepast om het leerdoel alsnog op het gewenste beheersingsniveau te behalen. Tijdens de stages op de SEH wordt de kennis die vergaard is in de vakstages geïntegreerd, onderhouden, en uitgebreid (lijnleren). Alle patiënten categorieën op de SEH worden door de aios gezien of beoordeeld en worden zo nodig met de dienstdoende supervisor ter plaatse (bijvoorbeeld in het geval van trombolyse bij neurologie patiënten) besproken. Alle opleiders zijn bereid de opgedane competenties tijdens de vakstages middels lijnleren te continueren tijdens de generalistische SEH stage.

Er vindt een tussentijdse beoordeling plaats tijdens vakstages van minstens 4 weken. Hierbij zijn de aios en de stagebegeleider van de desbetreffende vakgroep aanwezig. De opleider neemt deel op verzoek of indien er verbeterpunten zijn. Tijdens dit gesprek worden aandachtspunten en verbeterpunten besproken die in de resterende stageperiode geëffectueerd kunnen worden. De eindbeoordeling op de stageplaats vindt plaats door de verantwoordelijke stagebegeleider van de desbetreffende vakgroep met de aios. Daarnaast houdt de opleider zich op de hoogte over het verloop van de stage door contact op te nemen met de aios of de stagebegeleider. Verbeterpunten of leerdoelen worden met de opleider besproken tijdens de voortgangsgesprekken.

Tijdens de SEH stages en de vakstages, met uitzondering van die stages die niet in het ASz gelopen worden, neemt de aios altijd deel aan het landelijk, regionaal en lokaal onderwijs SEG.

 

Onderwijsprogramma

 

Regionaal  onderwijs

 Naast het verplicht landelijke onderwijs in de vorm van modules wordt er minstens 2 maal per jaar een regionale onderwijsdag georganiseerd door één van de geaffilieerde opleidingsziekenhuizen.

–           ErasmusMC in Rotterdam

–           Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam

–           HAGA ziekenhuis in Den Haag

–           Medisch centrum Haaglanden locatie Westeinde in Den Haag

–           Reinier de Graaf gasthuis in Delft

–           Albert Schweizer Ziekenhuis Dordrecht

 

Het onderwijs is opgezet met voordrachten en workshops gedurende een hele dag en is ingedeeld volgens de thema’s in het landelijke curriculum.

De verplichting is om ten minste 3 van de 4 regionale onderwijsdagen per jaar te volgen.

Onderwerpen ingedeeld in thema’s:

1+2                  Airway en Breathing

3                      Circulation

4                      Disability

5+6                  Exposure en Secondary Assessment

7                      Spoedeisende aandoeningen /KNO/kaak/mond/oog

14                    Kindergeneeskundige aandoeningen

15                    Acute pijnstilling en sedatie

10+17              Musculoskeletale aandoeningen en traumatologie

8                      Hemorragische diathese en metabool/endocrinologische aandoeningen

18                    Kennis en Wetenschap

9+12                Huisartsgeneeskundige aandoeningen/ spoedeisende dermatologie

11+13              Psychiatrische aandoeningen/gedragsstoornissen en acute geriatrie/sociale problematiek

 

 

Lokaal onderwijs

Het lokaal onderwijs wordt eens per 2 weken georganiseerd door een SEH-arts en een a(n)ios. Dit dagvullend programma is toegankelijk voor aios, anios, co-assistenten en haio’s en al wie meer geïnteresseerd is. Het volgt een cyclisch schema van 78 onderwijs- en opleidingsdagen (zie bijlage) . Via de website Onderwijs SEH ASz is het onderwijsreglement en alle noodzakelijke informatie inzichtelijk. De indeling van de onderwijsdagen wordt aangepast aan het programma maar volgt grofweg de volgende structuur:

 

08.45-09.00 Inloop / Leids kwartier
09.00-10.00 Casustraining
10.00-10.15 Koffie/Thee Allen
10.15-10.30 Presentatie ECG
10.30-11.00 Presentatie CAT / M&M
11.00-12.00 Masterclass vraag
12.00-12.30 toets
12.30-13.30 Lunch Allen
13.00-13.30 Presentatie artikel
13.30-14.00 Presentatie Toxicologie / Trauma
14.00-14.30 Presentatie Radiologie
14.30-15.00 Koffie/Thee Allen
15.00-15.30 Wetenschappelijke projecten
15.30-16.00 Podcast
16.00-16.30 Uitloop / Externe spreker
16.30-17.00 Nabespreken toets

 

 

Pre-toets:  Een toets over de leerstof gemaakt door de dagvoorzitter SEH-arts.

Casustraining:  Interessante klinische casus met feedback in het skillslab.

Rosen’s:  Een overzicht van de leerstof met verdieping.

Masterclass vraag:  Evidence based antwoord op een duidelijk geformuleerde vraag die betrekking heeft op de leerstof.

CAT: Evidence based antwoord van een aios op een duidelijk geformuleerde vraag als onderdeel van het wetenschappelijk project.

Morbidity & Mortality (M&M):  Actuele casusbespreking met een feitelijke of potentiële morbiditeit of mortaliteit waarbij ook wordt gericht op kwaliteitsverbetering van de zorg.

Artikel: Referaat waarbij een selectie van recente en relevante literatuur kritisch besproken en bediscussieerd wordt.

ECG: Een interactieve sessie met de nadruk op SEH-benadering en pathologie.

Radiologie: Een interactieve sessie met de nadruk op SEH-benadering en pathologie.

Trauma: Bespreking van een interessante traumacasus.

Toxicologie: Voordracht van een recente of fictieve toxicologiecasus.

Externe spreker: Externe spreker met expertise op het gebied van de bestudeerde lesstof.

 
 
Scenario onderwijs
 
 
Opleidingsdag

Vier maal per jaar is er een opleidingsdag opgenomen in het onderwijsrooster die bestaat uit de volgende onderdelen:

Lokale voortgangstoets:  2 maal per jaar wordt de voortgang o.b.v. kennis getoetst door middel van een compilatie van vragen uit de pre-toetsen van de afgelopen onderwijsdagen. De uitslag wordt meegenomen in voortgangsgesprekken.

Casuïstiek / Complicatie bespreking:  Een bespreking van casus die opgenomen zijn in het complicatie stickerboek, SAVE commissie of patiënt veiligheidscommissie, na de vorige complicatie bespreking. Complicaties of interessante casuïstiek wordt verzameld door alle leden van de vakgroep inclusief assistenten tijdens werkzaamheden of overdracht situaties.

 

Refereerbijeenkomst:  Er wordt door elk lid van de opleidersgroep een artikel gerefereerd.

Presentatie leerdoelen en voortgang wetenschappelijke projecten:  Alle assistenten en coassistenten presenteren in het kort de voortgang van hun leerdoelen en de leerdoelen voor de komende 3 maanden. Deze presentaties hebben tot doel om inzicht in de leerdoelen te vergroten bij de opleidingsgroep waarbij feedback momenten op de werkvloer worden verbeterd. Tevens wordt de voortgang van de wetenschappelijke projecten gepresenteerd waarbij suggesties het projectverloop bevorderen. De wetenschapscoördinator is hierbij in beginsel aanwezig.

SETQ en DRECT:  Nabespreking van DRECT en SETQ, die meestal in de maand november wordt afgenomen, vindt plaats met alle stafleden en alle arts-assistenten. Deze bespreking wordt voorbereid door een vertegenwoordiging van de A(N)IOS met onderwijskundige en/of decaan.

De vakgroep heeft de goede punten en verbeterpunten met verbeter suggesties tijdens een opleidersgroep veradering gedeeld. Naast de initiële nabespreking worden de verbeteracties van de leden van de opleidingsgroep geëvalueerd tijdens opeenvolgende opleidingsdagen.

Clinical variations: Tijdens dit onderdeel worden variaties in behandeling tussen de verschillende leden van de opleidingsgroep besproken door een aios. Tevens wordt de evidence voor die behandeling gepresenteerd. Het doel van deze presentatie is om uniformiteit dan wel inzicht in elkaars behandeling te creëren.

Jaarplan: Begin van het jaar wordt het afgelopen jaarplan geëvalueerd en wordt er een opzet gemaakt  met doelen voor het volgende jaar.

Opleidingscommissie vergadering:  Minstens 2 maal per jaar zoals omschreven in deel 2 “Taken en verantwoordelijkheden van de SEH-arts in opleiding”.

 

Cursussen en Congressen

Er zijn een aantal verplichte cursussen in het lokale opleidingsplan. Deze cursussen vervallen als de competenties die worden geschoold al behaald zijn. Een beschrijving is te vinden in deel 4, “Structuur van de opleiding”.

 • Advanced Trauma Life Support (ATLS),
 • Advanced cardiac life Support (ACLS),
 • Fundamental Critical Care Support (FCCS), verplicht vóór de ICU stage,
 • Advanced Pediatric life Support (APLS), liefst voor de stage Kindergeneeskunde,
 • MedicALS,
 • Luchtweg management cursus,
 • FAST/PREP echografie,
 • PSA-training, eventueel via NVSHA programma,
 • Evidence Based Medicine / Good Clinical Practice (EBM / GCP),
 • Discipline overstijgend onderwijs.
 • Cursus communicatie rondom donatie,
 • Feedback training /Teach the teacher traject,

Er zijn een aantal optionele cursussen die in het individueel opleidingsplan opgenomen kunnen worden in overleg met de opleider:

 • Fracturen cursus PAOG,
 • EMSB cursus,
 • Advanced Hazmat Life Support (AHLS),
 • Hospital Major Incidents Management and Support (HMIMS).

 

Het Leerhuis faciliteert internationale en nationale congresbezoeken met goedkeuring van de opleider indien de aios er een voordracht of presentatie geeft. Hierbij worden reis-, verblijf-, en congreskosten vergoed.

 

Discipline overstijgend onderwijs (DOO)

De Desiderius School verzorgt het Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) voor artsen in opleiding tot medische specialist (AIOS) in de Onderwijs- en Opleidingsregio Zuidwest Nederland. Het cursusaanbod bestaat uit zeven modules. De AIOS wordt tijdens de opleiding in de gelegenheid gesteld in ieder geval één module per jaar te volgen. Diverse modules worden ook aangebonden via ons leerhuis.

De zeven beschikbare modules zijn:

–           Communicatie (voorkeur volgen in 1e of 2e jaar)

–           Samenwerken (voorkeur volgen in 1e of 2e jaar)

–           Gezondheidsrecht (voorkeur volgen in 2e jaar)

–           Medische ethiek (voorkeur volgen in 1e of 2e jaar)

–           Evidence Based Medicine (1e, 2e of 3e jaar)

–           Basiscursus ziekenhuis management (voorkeur volgen in 3e jaar)

–           Teach the Teacher (2 dagen voorkeur volgen in 3e jaar)


European Board Exam Emergency Medicine

https://www.ebeem.eu/part-a

 

Intervisie

Beschrijving Intervisie voor AIOS

Inhoud

Actuele vraagstukken uit jouw werkpraktijk of problemen waar je in je werk tegen aan loopt zijn onderwerpen die aan bod komen tijdens de intervisiebijeenkomsten. Denk aan bijvoorbeeld stress, omgaan met klachten of kritiek, besluiten nemen bij onzekerheid, loopbaanvraagstukken enzovoorts. Op een gestructureerde manier worden deze vraagstukken besproken, geanalyseerd en wordt nagedacht over oplossingen.

 

Doelen

Intervisie helpt je om inzicht te krijgen op je eigen handelen in bepaalde situaties, omgevingen of vraagstukken die met het werk te maken hebben en daarin te leren van en met collega’s.

 

Vorm

Het intervisietraject bestaat uit vier tweemaandelijkse intervisiebijeenkomsten. De eerste drie keer wordt de groep begeleid door een professionele intervisiebegeleider. Daarna heb je met de groep geleerd hoe je zo’n intervisiebijeenkomst aanpakt en kun je als groep zelfstandig verder gaan. De eerste zelfstandige intervisiebijeenkomst (4e keer) is al ingepland, het vervolg kan de groep zelf met elkaar afspreken.

 

 

Advertentie