Deel 3 Borging Toetsing en Documentatie

Het leerproces wordt geborgd door middel van voortgangsbewaking, toetsing en documentatie (VREST en IOP) waarbij feedback situaties opgehangen worden aan een van de canmeds criteria zoals omschreven in het landelijk curriculum opleiding tot spoedeisende hulp arts 2008.

 

Pendleton’s rules

 In feedback situaties wordt gebruik gemaakt van de pendleton’s rules. Alle leden van het opleidingsteam hebben de cursus Teach the Teacher gevolgd waarbij dit aan bod is geweest.

 

Voortgangsbewaking

Er zijn diverse gespreksmomenten die onderdeel zijn van de voortgangsbewaking.

Zo zijn er elk kwartaal voortgangsgesprekken met de aios SEH, zijn er vakstagegesprekken zoals omschreven in het stageschema, en wordt er naast een eenmalig introductiegesprek bij de start van de opleiding jaarlijks een gesprek gevoerd in het kader van een geschiktheidsbeoordeling. Van al deze gesprekken maakt de aios in samenwerking met de opleider een verslag dat wordt opgenomen in het e-portfolio (VREST).  Indien gewenst kan een afspraak worden gemaakt over afwijken van de bovenstaande frequentie. Deze afspraak moet in een verslag van een jaargesprek worden vastgelegd. Zowel opleider als aios SEH kunnen deze afspraak herroepen.

 

Introductiegesprek

Tijdens het introductiegesprek worden de volgende punten besproken

 • Doelstelling competentieprofiel SEH-arts KNMG zoals omschreven in bijlage 1 van het specifiek besluit spoedeisende geneeskunde.
 • Structuur van de opleiding conform het lokaal opleidingsplan.
 • Entrustable professional activities (EPA’s)en bekwaamheidsverklaringen
 • Individueel opleidingsplan.
 • Organisatie van het lokaal onderwijs.
 • Wetenschappelijk project.
 • werklast
 • Evaluatie introductie gesprek.

 

 Voortgangsgesprek

Voorafgaand aan elk voortgangsgesprek informeert de opleider zich over de voortgang van de aios SEH. De opleider baseert zich hierbij op zijn eigen indruk, informatie verkregen van de overige leden van de opleidingsgroep en de mening van andere medewerkers. Tijdens voortgangsgesprekken worden de volgende vaste punten besproken:

 • Evalueer leerdoelen / competenties en de afspraken van het vorig gesprek.
 • Stagebeoordelingen / gevolgde scholing / toetsing.
 • Sterkte en zwakte analyse van feedback (KPB, OSATS, stagebeoordeling, 360° tijdens vakstages of generalistische SEH stage).
 • Ontwikkeling binnen de EPA’s en bekwaamheidsverklaringen
 • Plan voor de komende periode wat betreft leerdoelen of aandachtspunten en welke KPB’s hieraan worden gekoppeld.
 • Leerdoelen binnen de individuele wensen, activiteiten en persoonlijke verdieping.
 • Bespreek het wetenschappelijk project / CAT  of PICO / voordrachten.
 • Feedback voor de opleidingsgroep / samenwerking collega’s / stafleden en leerklimaat.
 • Werklast / overbelasting.
 • Evaluatie voortgangsgesprek.

 

Vakstagegesprek

Door de opleider worden de stagedatum en de eventuele specifieke leerdoelen met de desbetreffende stagebegeleider voor de start van de stage van de aios doorgenomen.

De stagebegeleider en de aios nemen voor de start van de stage de leerdoelen door. Hierbij worden ook theoretische leermiddelen besproken.

Voor stages met een duur van minstens 4 weken is er een tussentijdse evaluatie met de aios, stagebegeleider en opleider indien noodzakelijk. Deze tussentijdse evaluatie maakt aansturing of verbetering van de stage mogelijk indien de leerdoelen niet haalbaar zijn. De aios is verantwoordelijk voor de planning van de tussentijdse beoordeling.

Aan het eind van de stage vindt er een eindbeoordeling plaats waarbij gebruik wordt gemaakt van het stagebeoordelingsformulier. In deze eindbeoordeling worden tevens de gedurende de stage ingevulde KPB’s/OSATS meegenomen. Op dit stagebeoordelingsformulier worden leerdoelen en beheersingsniveaus naar thema beschreven. Motivatie van beoordeling wordt  eveneens met  het  stagebeoordelingsformulier vastgelegd in VREST. Leerdoelen die niet behaald zijn tijdens de vakstages worden gecontinueerd tijdens de SEH stage. De opleider SEH en de opleider van de vakstage dragen zorg voor dit proces.

 

Geschiktheidsbeoordeling

De geschiktheidsbeoordeling vindt plaats aan het einde van het 1e jaar (ijkpunt 1), aan het einde van het 2e jaar (ijkpunt 2) en 3 maanden voor de afronding van het laatste jaar (ijkpunt 3) en is onderdeel van het laatste voortgangsgesprek. De geschiktheidsbeoordeling betreft een besluit inzake voortzetting, al dan niet onder voorwaarden, beëindiging of verlenging van de opleiding van de aios SEH. Daarbij dient aantoonbaar aan alle RGS procedures te zijn voldaan alsmede de door de opleidingsgroep gestelde verplichten wat betreft behaalde verplicht gestelde cursussen en onderwijsmodules.  De geschiktheidsbeoordeling behelst een oordeel van de opleider, gedragen door de meerderheid van de opleidersgroep, over de aios SEH. Dit oordeel moet logischerwijs voortvloeien uit de voortgangsgesprekken en opleidersgroep vergaderingen over het functioneren van de aios. Het eindoordeel vindt 3 maanden voor het afronden van de opleiding plaats dit is tevens de geschiktheidsbeoordeling. Het betreft een oordeel of de aios SEH in staat wordt geacht adequaat als SEH-arts te kunnen functioneren nadat de opleiding is beëindigd.

 

Toetsing en Reflectie

 KPB en OSATS

Er wordt gebruik gemaakt van Korte Praktijk beoordeling (KPB) en Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS) via VREST. Dit maakt het competentie niveau inzichtelijk voor aios SEH en beoordelaar. Het dient als middel gebruikt te worden om een groei in competenties aan te kunnen tonen. Aan het eind van de opleiding dient de aios SEH elke competentie zoals in het IOP vermeld te hebben geborgd.

 

Case based discussion (CBD)

De cased based discussion is een gestructureed gesprek /  interview over een klinische casus dat bedoeld is om je professionele beoordeling en kennis te toetsen.

 

360° feedback

De 360° feedback is een methodiek waarmee op systematische wijze informatie van verschillende personen over één persoon over een langere periode verzameld wordt. Binnen de opleiding tot SEH-arts wordt de 360° feedback gebruikt voor het beoordelen van onder andere de competenties communicatie, samenwerken, organisatie en professionaliteit.

De aios SEG verzamelt feedback over zijn eigen functioneren bij zijn leidinggevende, bij enkele directe collega’s en bij collega’s uit andere disciplines waarmee wordt samengewerkt.

 

Korte kennis test (KKT)

 

Reflectieverslag

De reflectie wordt voorafgaand aan elk voortgang gesprek schriftelijk vastgelegd. Deze reflectieverslagen zullen ook gebruikt worden voor het opstellen van een individueel opleidingsplan in meer algemene zin. In het verslag moeten alle competenties aan bod komen. Aan het eind van de opleiding moeten alle thema’s in een

zelfreflectie verslag aan bod zijn geweest. De volgorde is afhankelijk van het opleidingsschema.

Bij het maken van een reflectieverslag is het handig om de STARR methode te gebruiken.

STARR staat voor: Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie.

 

       Situatie

•       Wat was de situatie?

•       Wat gebeurde er?

•       Wat was de aanleiding?

•       Wie waren er bij betrokken?

•       Waar speelde het zich af?

•       Wanneer?

      Taak

•       Wat was je taak?

•       Wat was je rol?

•       Wat wilde je bereiken?

•       Wat werd van je verwacht?

•       Wat verwachtte je van jezelf in deze situatie?

•       Wat vond je dat moest gebeuren?

      Actie

•       Wat hoorde/ zei/ deed/ voelde je?

•       Hoe pakte je het aan?

•       Hoe werd op jou gereageerd?

•       Wat zei, dacht of voelde men volgens jou?

•       Wat hoorde/ zei/ deed/ voelde je toen? enz.

      Resultaat

•       Wat kwam er uit?

•       Hoe liep het af?

•       Hoe reageerden de anderen op het resultaat?

 

       Reflectie

•       Hoe vond je dat je het deed?

•       Was je tevreden met de resultaten?

•       Wat is de essentie van wat je geleerd hebt?

•       Wat zou je de volgende keer eventueel anders doen?

•       Wat heb je daar dan voor nodig?

•       Kun je met wat je hiervan hebt geleerd ook iets in andere situaties?

 

Pre-toets lokaal onderwijs en voortgangstoetsing

De reguliere toetsing in de vorm van een pre-toets voorafgaand aan de lokale onderwijsdagen wordt meegenomen als graadmeter voor inzet en ontwikkeling van het kennisniveau. Naast de landelijke voortgangstoetsing via de NVSHA wordt er eens per half jaar een lokale voortgangstoets afgenomen die uit een compilatie van vragen bestaat uit de pre-toets van de lokale onderwijsdagen van dat half jaar. De resultaten worden gedeeld en besproken met de opleidingsgroep en teruggekoppeld tijdens voortgangsgesprekken.

 

Documentatie

 Individueel opleidingsplan

Het individueel opleidingsplan (IOP) is een evoluerend werkdocument dat als rode draad door heel de opleiding loopt zodat de ontwikkelingen over de jaren te volgen zijn.

Het belangrijkste is dat het een individueel en dynamisch plan is wat gemaakt wordt door de AIOS samen met de opleider. Het gaat om de ontwikkeling tot een zo compleet mogelijke SEH-arts waarbij er niches en verschillen kunnen ontstaan per persoon. Het moet gekoppeld worden aan de gehaalde OSATS en KPB’s om het efficiënter en overzichtelijker te maken.

Het IOP wordt tijdens de voortgangsgesprekken besproken en zo nodig aangepast. Leerdoelen worden volgens SMART methodiek (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden) opgesteld waarbij verschillende KPB’s en OSATS worden vermeld. De leerdoelen in het IOP zijn inzichtelijk voor alle leden van de opleidingsgroep zodat iedereen die de aios begeleidt weet wat de leerdoelen van die aios zijn. Het IOP wordt , na handtekening van opleider en aios, in e-PASS onder “profiel“ in het opleidingsplan gedocumenteerd.

Bekwaamheidsverklaring en entrustable professional activities (EPA’s)
Er zijn naast bekwaamheidsverklaringen voor EPA’s ook bekwaamheidsverklaringen opgesteld door de vakgroep/opleidingsgroep  SEG voor PSA en schriftelijke verslaglegging.

 

1)         Bekwaamheidsverklaring voor procedurele sedatie en analgesie (PSA).

Met deze bekwaamheidsverklaring is de aios bevoegd om PSA zelfstandig uit te voeren zonder directe supervisie. De bekwaamheidsverklaring PSA wordt door het oordeel opleidersgroep (OOG) afgegeven als aan de volgende criteria is voldaan:

 • Anesthesiestage met gestelde beheersingsniveaus.
 • Minimaal 10 KPB (nr 15) of OSATS (nr 11) door minstens 3 verschillende leden van de opleidingsgroep.
 • Een eindbeoordeling van de KPB’s of OSATS van minimaal niveau 4 of 5.

 

2)         Bekwaamheidsverklaring schriftelijke verslaglegging.

Met deze verklaring kunnen aios de niet chirurgische brieven zelfstandig vrijgeven.

De bekwaamheidsverklaring schriftelijke verslaglegging wordt door het oordeel opleidersgroep (OOG) afgegeven als het de volgende criterium is voldaan:

 • Een KPB van elke SEH-arts op niveau 4 of 5 “en op benodigde supervisie “nihil”.

En waarbij de vakgroep unaniem van mening is dat de verslaglegging door betrokkene van patiëntinformatie volledig, duidelijk en tijdig is.

 

3)         Bekwaamheidsverklaring EPA  Laag complexe patiënt:

Deze verklaring is een verplicht onderdeel van de opleiding tot SEH arts en wordt door het oordeel opleidersgroep (OOG) afgegeven als het de volgende criterium is voldaan:

 • Algemeen: 6 KPB’s op niveau 4 of 5, met name gefocused op gedrag, specifiek populatie en rode draad item.

Gebruik KPB thema 10, 12, 13, 15.

 • 360 graden evaluatie,
 • Reflectie verslag met betrekking tot de laag complexe patiënt,
 • Behaalde onderdelen niet-traumatisch en traumatisch.

 

Onderdeel niet traumatisch:

 • 1 OSATS inbrengen neustampon op niveau 4 of 5,
 • 1 OSATS spleetlamp niveau 4 of 5,
 • Case-based discussion (CBD, bijvoorbeeld epistaxis)
 • Korte kennis toets niet-traumatische klacht, (oog, kno, kaak/gebit, huid, gewrichten/extr zonder trauma, corpus aliënum, perforerend of in een lichaamsholte).
 • Door de opleidersgroep bekwaam geachte vaardigheden (oordeel opleidingsgroep; OOG): oog onderzoek, gebruik spleetlamp, irrigatie oog, incisie & drainage abces, tamponeren epistaxis, gewrichtspunctie, verwijderen corpus aliënum, indicatie stelling PSA.

 

Onderdeel traumatisch

 • 1 OSATS loco-regionale anesthesie technieken op niveau 4-5,
 • 1 OSATS wondsluitingstechnieken op niveau 4-5,
 • 1 OSATS repositie op niveau 4-5,
 • 1 beoordeling algemeen gipstechniek op niveau 4 of 5,
 • Case-based discussion (CBD, bijvoorbeeld schouderluxatie),
 • Kennis toets traumatische klacht: fracturen, distorsies en contusies, dislocaties, laceraties, brandwonden, pees en zenuw letsel.
 • Door de opleidersgroep bekwaam geachte vaardigheden (oordeel opleidingsgroep; OOG): repositie, wondbehandeling en sluitingstechnieken, indicatie stellen PSA, aanleggen eenvoudige gipsverbanden en andere immobilisatietechnieken, loco-regionale anesthesie technieken. Beoordelen radiodiagnostiek van het bewegingsapparaat.

 

 

4)         Bekwaamheidsverklaring EPA  Hoog complexe patiënt:

volgt…

 

 

Kwaliteitsbewaking

Er zijn vele instrumenten die dienen als kwaliteitsbewaking voor de opleiding en opleidingsgroep.

 

SETQ/DRECT

Zoals omschreven in deel 5 “Opleidingsklimaat”.

 

Pre-visitatie leerhuis.

Ruim voorafgaand aan elke RGS visitatie organiseert de MSOC een proefvisitatie.

Dit instrument bewaakt niet alleen de kwaliteit maar zorgt tevens voor verbetering van de opleiding.

 

Feedback op onderwijs.

Na afloop van elke lokale onderwijs dag wordt de dag geëvalueerd. Verbeterpunten worden opgenomen in de PDCA cyclus. Door verbetering van het lokaal onderwijs is de anonieme digitale survey als feedback instument overbodig geworden. Bij verslechtering van het lokaal onderwijs zal dit instrument wederom worden gebruikt..

 

Clinical variations.

Zoals omschreven in deel 4 “Structuur van de opleiding”.

 

Onderwijskundige

De onderwijskundige van het leerhuis is nauw betrokken bij de opleiding. Laagdrempelig wordt advies gevraagd en gegeven m.b.t. implementatie van feedback momenten, overdracht en lokaal onderwijs. Daarbij heeft de onderwijskundige een belangrijke bijdrage tijdens SETQ besprekingen en previsitaties.

 

PDCA cyclus

In 2014 is gestart met de implementatie van een PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act cyclus).

Bij elke bijeenkomst of vergadering die betrekking heeft op de opleiding wordt deze lijst van actiepunten bijgewerkt en van een datum van de nieuwe versie voorzien.

 

Appraisal and Assessment.

Alle stafleden van het ASz waaronder de opleidingsgroep nemen actief deel aan een individueel A&A traject.

 

 Zelfevaluatie

In 2012 is er in samenwerking met het leerhuis een zelfevaluatie traject geweest voor de opleiding SEG. Hierbij zijn opleidingsplan, opleidingsprogramma en kwaliteit van de opleiding getoetst en voorzien van verbeteracties.

 

Complicatiebespreking

Zoals omschreven in deel 4 “Structuur van de opleiding”.

 

ASz Opleidingsdagen

De MSOC organiseert jaarlijks een opleidingsdag waarbij in beginsel alle (plv) opleiders en enkele a(n)ios van elke vakgroep actief deelnemen. Hierbij wordt het opleidingsklimaat en ontwikkelingen binnen het medisch vervolg onderwijs besproken    

 Tevredenheid onderzoek

Jaarlijks is er een tevredenheidsonderzoek onder leden van de opleidingsgroepen en a(n)ios.

 

Exit gesprekken

Er zijn exit gesprekken.

 

Multidisciplinaire complicatie bespreking (OCOO)

Iedere 2e dinsdag van de maand, met uitzondering van de maand augustus, wordt er een ziekenhuisbrede, discipline‐overstijgende complicatie bespreking (OCOO; Opleiding ‐ Complicaties –Onderwijs ‐ Onderzoek) gehouden in het auditorium zaal G 159, locatie Dordwijk, van 17.30 ‐ 18.30 uur. Deze vorm van onderwijs is bedoeld voor alle arts‐assistenten, specialisten en coassistenten van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Om aanwezigheid voor een grote groep mogelijk te maken is de lokale onderwijsdag van woensdag naar dinsdag verplaatst, zodat aansluitend de OCOO bezocht kan worden.

 

Professionalisering van de opleidersgroep

De opleidingsgroep neemt actief deel aan docent professionalisering.

 

Advertentie