Deel 2 Taken en Verantwoordelijkheden

Praktische taken en verantwoordelijkheden op de werkvloer van de SEH-arts zijn hieronder weergegeven.

Taken en verantwoordelijkheden van de SEH-arts KNMG

De SEH arts:

 • Is verantwoordelijk voor de correcte inschrijving in SAP en registratie van verrichtingen voor het betreffende specialisme.
 • Wijst aan zelfverwijzende patiënten naar eigen inzicht een poortspecialisme toe.
 • Is teamleider bij elke patiënt waarbij vitale functies zodanig ernstig ontregeld zijn dat er sprake is van een medische noodsituatie. Te denken valt aan bijvoorbeeld respiratoire insufficiëntie, diepe shock, reanimatie. Teamleiderschap kan in overleg overgedragen worden.
 • Krijgt alle gemaakte ECG’s binnen 10 minuten ter beoordeling, interpreteert en parafeert met tijdstip.
 • Is inhoudelijk verantwoordelijk voor het medische proces en bewaakt doorlooptijden.
 • Begeleidt procedures, bespreekt casus met arts-assistenten, participeert in bed-side teaching en beoordeelt alle aios op de SEH middels korte praktijk beoordeling (KPB).
 • Verzorgt Procedurele Sedatie en Analgesie (PSA) op de SEH.
 • Is verantwoordelijk voor alle patiënten op de SEH tot aan de overdracht of ontslag.
 • Neemt met Coördinator SEH beslissing over capaciteit van SEH (contact met CPA).
 • Is als lid van de opleidingsgroep aanwezig bij het dagelijks rapport.
 • Heeft naast een coördinerende rol ook een begeleidende en onderwijskundige functie voor alle arts-assistenten en verpleegkundigen op de SEH.

 

Praktische taken en verantwoordelijkheden van de opleidingsgroep in het kader van opleiding zijn hieronder weergegeven.

Specifieke taken en verplichtingen opleidingsgroep

De leden van de opleidingsgroep:

 • Bevestigen dat Oskam opleider is en leiding geeft aan de opleidingsgroep1.
 • Bevestigen dat dr. P.A. Vegt plaatsvervangend opleider is2.
 • Zijn op de hoogte van de inhoud van het kaderbesluit CCMS, besluit Spoedeisende Geneeskunde, landelijk opleidingsplan NVSHA en het competentieprofiel van de opleider en supervisor (CCMS) en het lokale opleidingsplan tot Spoedeisende Hulp arts ASz.
 • Zijn verantwoordelijk voor het implementeren en bewaken van het lokale opleidingsplan.
 • Zijn zich bewust van hun rolmodel ten aanzien van de algemene en specialistisch gebonden competenties.
 • Houden zich aan de modelinstructie aios.
 • Dragen er zorg voor dat er tussen de aios en medische specialisten constructief wordt samengewerkt ten behoeve van de opleiding.
 • Onderwijzen de leerdoelen van de algemene en specialisme gebonden competenties.
 • Creëren een gunstig en veilig leerklimaat waarin de aios zich kan ontwikkelen tot Spoedeisende Hulp artsKNMG.
 • Besteden voldoende tijd aan de opleiding en nemen daarmee samenhangende werkzaamheden op zich.
 • Zijn in beginsel aanwezig bij de opleidingsdagen en participeren actief in complicatie, casuïstiek en refereerbesprekingen c.q. bijeenkomsten.
 • Zijn in beginsel beurtelings aanwezig bij het dagelijks rapport.
 • Zijn in beginsel beurtelings aanwezig en participeren actief bij de lokale onderwijsdagen, regionale refereerbijeenkomsten, thema-avonden en OCOO complicatiebesprekingen.
 • Zijn verantwoordelijk voor de pre-toets bij zijn of haar lokale onderwijsdag.
 • Zijn wetenschappelijk actief en hebben wetenschappelijke interesse.
 • Volgen systematisch geaccrediteerde deskundigheid bevorderende activiteiten met didactische aspecten ten behoeve van de opleiding.
 • Hebben een mentor functie voor een of meerdere a(n)ios. Toewijzing gebeurt in samenspraak met de opleidingsgroep.

1   De opleider is primair verantwoordelijk voor alle zaken die de opleiding betreffen te weten;

 • Voldoet aan de eisen die de NVSHA heeft vastgesteld aan het opleiderschap.
 • Verantwoordelijk voor het aannamebeleid van nieuwe aios.
 • Coördineert het format en gebruik van het individueel opleidingsplan aios.
 • Verantwoordelijk voor de voortgangsgesprekken en stagegesprekken.
 • Coördinatie en organisatie van de lokale voortgangstoetsing.
 • Eerst verantwoordelijke en aanspreekpunt bij problemen van de aios betreffende de opleiding.
 • Coördinatie wetenschappelijk onderzoek van de assistent.
 • Begeleidt de assistent bij het verrichten van onderzoek en het schrijven van een artikel.
 • Lid van de MSOC.
 • Voorzitter van de opleidingsgroepbespreking tijdens de vakgroep vergadering.
 • Stuurt de opleidingsgroep aan en bewaakt het nakomen van afspraken gemaakt in het lokaal opleidingsplan.
 • Onderhoudt contacten met regionale en landelijke gremia betreffende de opleiding.
 • Aanpassen en aanzet tot implementeren van het lokale opleidingsplan.

2   De plaatsvervangend opleider neemt de verantwoordelijkheid van de opleider over waar deze niet in staat is deze in te vullen door afwezigheid of  ziekte. Verder:

 • Neemt, op verzoek van de opleider of assistent, deel aan de voortgangsgesprekken.
 • Is eerste aanspreekpunt bij problemen van de assistenten met de opleider.
 • Evalueert samen met de opleider het functioneren van de opleider en de opleidingsgroep.

 

Taken en verantwoordelijkheden van de SEH-arts in opleiding (aios):

 De SEH-arts in opleiding (aios SEH) heeft naast een individueel opleidingsschema een grote mate van eigen verantwoordelijkheid voor de invulling van zijn of haar opleiding. Deze invulling dient gekenmerkt te worden door eigen initiatief, een proactieve houding en persoonlijke ontwikkeling. De opleidingsgroep ondersteunt waar dat kan en nodig is. De opleider ziet erop toe of de aios SEH de verantwoordelijkheid neemt en borgt door middel van het individueel opleidingsplan, en bespreekt de voortgang.

 

Werkzaamheden

De dagelijkse werkzaamheden op de SEH of tijdens een vakstage hebben het vergroten van vakinhoudelijke kennis en competenties als doel. Onderwijs momenten zoals bedside teaching,  nabespreking van de patiënten met de SEH-arts KNMG of de medisch specialist en overdrachtsmomenten met gedegen feedback zijn met name leerzaam. De opleidingsgroep en opleidingscommissie  stelt zich garant voor een veilig onderwijsklimaat waardoor deze vorm van scholing optimaal kan verlopen. Daarnaast heeft elk lid van de opleidergroep en stagebegeleider een Teach the Teacher traject gevolgd. Het bijhouden van een Follow up en verrichtingen log van eigen patiënten geeft inzicht in het na-traject.

 

CAO ziekenhuis

De aios werkt conform de Cao-ziekenhuis en wordt ingeschaald in de bijbehorende salaris schaal voor aios. Cao Ziekenhuizen 2011 – 2014

 

Onderwijs

De aios zal zich moeten voorbereiden op verplicht landelijk, regionaal en lokaal onderwijs. Bij de landelijke onderwijs modules gebeurt dit d.m.v. e-learning, leerstof of opdrachten en een schriftelijke en/of praktijktoetsing. De regionale onderwijsdagen verschillen van voorbereiding. De lokale onderwijsdagen worden voorzien van leerstof die voorafgaand aan de onderwijsdag wordt getoetst. Naast de verplichte leerstof wordt van de aios ook een actieve participatie tijdens de lokale onderwijsdag verwacht in de vorm van een referaat of voordracht. I can present that paper in under 10 minutes

 

Cursussen en congressen

Er zijn een aantal verplichte cursussen in het lokale opleidingsplan. Deze cursussen vervallen als de competenties die worden geschoold al behaald zijn. Een beschrijving is te vinden in deel 4 “Structuur van de opleiding”.

Het Leerhuis faciliteert internationale en nationale congresbezoeken met goedkeuring van de opleider indien de aios er een voordracht of presentatie geeft. Hierbij worden reis-, verblijf-, en congreskosten vergoed.


Wetenschap

Iedere aios heeft een wetenschap stage in de vorm van een wetenschappelijk project dat wordt beschreven in deel 4.

Er is jaarlijks een SEH thema-avond die wordt georganiseerd door aios waarbij de nadruk ligt op wetenschappelijke verdieping rond een SEG gerelateerd onderwerp. De inschrijving is kosteloos en de scholing is geaccrediteerd. De kosten van deze avond worden begroot uit opleidingsgelden.

 

E-portfolio

Elke opleidingsassistent heeft een eigen digitaal portfolio (EDF) in de vorm van VREST. Hierin worden alle documenten met betrekking tot de opleiding beheerd en bewaard. De opleider heeft volledig toegang tot het portfolio. Het EPF kent een autorisatie- en validatiesysteem. Er is een standaard format voor de verschillende type verslaglegging (zoals het IOP, gespreksverslagen, KPB / OSATS formulieren, reflectieverslagen en 360 graden feedback). Het bijhouden van het EPF wordt tijdens het voortgangsgesprek besproken met de opleider. De leden van de opleidersgroep, inclusief de opleiders van de andere specialismen, zijn verantwoordelijk voor de validatie van de verschillende onderdelen en zorgt ervoor dat aangeboden werk binnen een redelijke termijn is gevalideerd. De Assistent zal hierop leden van het opleidingsteam aanspreken. Tevens heeft een merendeel van de opleiders van de andere specialismen mogelijkheid tot valideren van beoordelingsformulieren in het kader van de opleidingsstages.


Besprekingen

Er zijn diverse besprekingen in het kader van de opleiding.

Overdrachts- en evaluatie momenten

Beschouwend:

Van maandag t/m vrijdag is er om 8.00 uur een interne overdracht. Hier worden alle patiënten casus  besproken die voor de interne geneeskunde, longziekten, geriatrie en MDL zijn gezien op de SEH. Aanwezig zijn de assistenten en opleiders van de volgende vakgroepen: Interne / long / geriatrie en MDL, de assistent Radiologie.

 

Chirurgie:

Van maandag t/m vrijdag is er om 08.00 uur een röntgenbespreking/radiologieoverdracht op de radiologieafdeling. Hier worden alle röntgenfoto’s van de zelfverwijzers en heelkundepatiënten van de SEH met hun casus besproken. Aanwezig: assistent SEH, assistenten Chirurgie, Chirurg als supervisor, assistent Radiologie, de SEH-arts van dienst.

 

SEH:

Dagelijks om 7.30 uur is er een dagstart op de SEH. Tijdens deze dagstart worden, naast o.a. de dagindeling en bijzonderheden waar op gelet gaat worden, ook de individuele leerdoelen gemeld en genoteerd van elke betrokkene.

15.00 uur is er een overdracht spoedeisende geneeskunde als dagelijks generaal

rapport. Hierbij worden, naast complicaties en bijzondere patiënten van de ochtend, alle patiënten die aanwezig zijn op de SEH besproken volgens SBARR methodiek. Met name het diagnostisch en therapeutisch traject worden besproken. Na de overdracht is er een evaluatie van de groep die overdraagt en een bespreking van leerdoelen van de groep die de dienst overneemt.

Dagelijks om 15.30 uur en 23.30 uur is er een verpleegkundige overdracht op de SEH. Het betreft een functionele overdracht met evaluatie moment van bijzondere casus.

 

Vakstage:

Tijdens de stages zijn er verschillende overdracht momenten waaraan de aios deel neemt als stage specifieke opleidingsmomenten. Deze kunnen verschillen per stage.


Vergaderingen

Assistenten:

De arts-assistenten SEG hebben elk kwartaal een assistentenvergadering. Hierbij worden o.a. samenwerking, opleidingsklimaat, scholing en andere opleiding gerelateerde zaken besproken. Deze vergaderingen worden genotuleerd.

 

Opleidingscommissie:

Als vast onderdeel van de opleidingsdagen is er minstens 4 maal per jaar een opleidingsvergadering met aanwezigheid van de a(n)ios en de opleidingsgroep. In minstens 2 van de 4 vergaderingen zijn de opleiders van de vakstages aanwezig voor een opleidingscommissie vergadering. Deze opleidingsvergadering wordt voorgezeten door een aios. In beginsel zijn alle aios, leden van de opleidingsgroep en stagebegeleiders aanwezig. Opleidingszaken uit de bovengenoemde assistentenvergadering worden, naast evaluatie van stages, besproken en genotuleerd. Hierbij worden verbeterpunten geborgd in de PDCA cyclus.

 

Opleidingsgroep:

Er is minstens tien maal per jaar een opleidersgroep- vergadering waarin opleiding een vast onderdeel op de agenda vormt. Hierbij worden naast opleiding gerelateerde zaken ook alle a(n)ios op individuele basis voorgedragen door de mentoren en wordt  het stadium van EPA-ontwikkeling besproken en het besluit over toekenning van zelfstandigheid genomen in het kader van het oordeel opleidingsgroep (OOG). Naast de a(n)ios worden diverse stagiaires, co-assistenten, haios en anios besproken. Er wordt gebruik gemaakt van de PDCA cyclus tijdens deze genotuleerde vergaderingen.

 

Teamvergadering:

Eens in de 2 maanden worden lopende zaken van de afdeling waaronder SAVE meldingen, kwaliteit, werkgroepen besproken. Een SEH-arts en aios zijn hierbij aanwezig

 

thema-avond / Refereerbijeenkomst / regionale opleidingsdagen

De aios heeft als taak om een van de volgende scholingsmomenten mede te organiseren.

De vakgroep SEG organiseert minstens één maal per jaar een thema-avond. Deze thema-avonden beslaan specifieke SEG onderwerpen. De avonden zijn tot nu toe zeer goed bezocht en worden door het Leerhuis gefaciliteerd en door de NVSHA geaccrediteerd. Daarnaast wordt 4 maal per jaar, tijdens de opleidingsdagen SEG, een refereerbijeenkomst gehouden waarbij in beginsel alle leden van de opleidingsgroep aanwezig zijn. De regionale opleidingsdagen worden georganiseerd door enkele a(n)ios in samenwerking met een SEH-arts. Zie bijlage regionaal opleidingsplan.

 

Overleg met de opleider

Overleg met de opleider dient plaats te vinden volgens het door de NVSHA / RGS voorgeschreven stramien, gebruikmakend van de daarvoor beschikbare middelen zoals omschreven in deel 3 “Borging, toetsing en documentatie”. Indien in gezamenlijkheid wordt afgeweken van het schema wordt de motivatie hiervan vastgelegd in het EPF dan wel het IOP, met instemming van zowel opleider als aios..

 

Taken en verantwoordelijkheden vanuit de organisatie:

 Wanneer een nieuwe aios SEH start, informeert de opleider de secretaresse  van de vakgroep  hierover. De secretaresse zorgt voor aanvang van de werkzaamheden van de aios SEH voor de afhandeling van de volgende zaken: –Toegang SAP en Windows-account (inclusief e-mail) via het daarvoor beschikbare aanmeldformulier, dienstkleding, token, personeelspas, registratie in Harmony.

 

Inwerkdocument SEH-arts

Voor de start van werkzaamheden van de aios wordt dit document overhandigd en doorgesproken tijdens de eerste dagen op de SEH. Het omvat o.a.de volgende onderwerpen:

 

Medische verantwoordelijkheid, Hoofdbehandelaarschap, Medisch inhoudelijke afspraken,

Overdracht van patiënten, Administratie, Ziekmeldingen, Onderwijsdagen, Mentor voor de a(n)ios,  Klachtenafhandeling, Inwerkschema.

Voor a(n)ios zonder relevante ervaring is voor het starten van werkzaamheden op de SEH een introductie stage en een startclass verplicht.

Alle a(n)ios krijgen een mentor toegewezen, dit is een SEH-arts KNMG uit de opleidingsgroep die hen tijdens de 3 jaar in de opleiding begeleidt. De voortgangs- en beoordelingsgesprekken worden gevoerd door de opleider dan wel plaatsvervangend opleider en als mogelijk de mentor. Bij conflictsituaties of klachtenprocedures ondersteunt en begeleidt de mentor de betrokken aios.

De aios valt medisch-inhoudelijk gezien onder de verantwoordelijkheid van de supervisor van het specialisme waarvoor hij of zij op dat moment werkzaam is. Tijdens de stages buiten de SEH zijn dit de stagebegeleiders die ook lid zijn van de opleidingscommissie.

 

Advertentie