Deel 1 Opleidingsomgeving

Visie op opleiden

De laatste assistent die bij ons wordt opgeleid heeft een betere opleiding genoten dan de vorige.

Historie van de opleiding

In 2001 is in het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) door L. Berk, internist, en L. te Velde internist–intensivist, in samenwerking met prof. dr. A.B. van Vugt een pilotopleiding voor SEH-arts gestart. Deze opleiding heeft definitieve vorm aangenomen in 2007.

P.A. Vegt, chirurg, heeft deze opleiding als opleider samen met de Amerikaanse Emergency Physisian C.D. Hugelmeyer vorm gegeven. Uitgangspunten hierbij waren enerzijds het optimaliseren van de zorg op de SEH en anderzijds de ambitie om, als ASz, een voortrekkersrol te vervullen in de ontwikkeling van de Spoedeisende Geneeskunde in Nederland. In de loop van de jaren is een aantal gerenommeerde Amerikaanse Emergency Physisians, waaronder prof. dr. W. Triner, betrokken geweest bij het verder ontwikkelen van de kwaliteit van de opleiding en de en het vakgebied Spoedeisende Geneeskunde in het ASz.

In totaal hebben 20 SEH-artsen hun opleiding in het ASz afgerond.

Shenaida Oemar,                     01-04-2007       –          01-04-2010

Menno Gaakeer,                       01-07-2007       –          01-07-2010

Jenny Voorma,                          01-11-2006       –          01-11-2010

Jelle Wijnands,                          01-05-2009       –          01-04-2011

Rebekka Veugelers,                 01-01-2009       –          01-01-2012

Egon Zwets,                              01-05-2009       –          01-09-2011

Eva Biesbroek,                          01-01-2008       –          01-10-2011

Lisette Tempelaars,                  01-01-2010       –          01-01-2013

Annemarie van der Velden,       01-01-2011       –          01-01-2014

Maaike Bink,                            01-01.2011       –          01-01-2014

Iwan Dierckx,                           01-01-2011       –          01-01-2014

Willemijn van Boxmeer,            03-05-2013       –          24-04-2014

Sabrina Beugelink,                    11-06-2012       –          30-06-2014

Martijn van Hooft,                     01-01-2012       –          01-01-2015

Merel Willeboer,                       01-01-2012       –          16-05-2015

Celine Thier

Carolina Spruyt                        01-01-2013       –          11-04-2016

Rianne Hagens

Roos Amerika

Sabine Beks

 

ASz als opleidingsziekenhuis

Het Albert Schweitzer ziekenhuis is in 1999 ontstaan uit een fusie tussen het Drechtsteden Ziekenhuis en het Merwede Ziekenhuis. Het ASz omvat vier locaties: Amstelwijck, Dordwijk, Sliedrecht en Zwijndrecht. Verder zijn er nog twee buitenlocaties: buitenpoli Strijen en GOED Ridderkerk. In het ziekenhuis zijn ruim 250 medisch specialisten en 4.000 medewerkers werkzaam. Bijna alle medische specialismen zijn vertegenwoordigd. Om een indruk te geven: per jaar zijn er circa 200.000 eerste polikliniekbezoeken, ruim 46.000 dagopnames en 33.000 opnames. Het ziekenhuis is sinds 2011 lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Opleidingsbevoegdheden zijn er in negentien medische disciplines.

 

Leerhuis

Alle opleiding, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek gerelateerde activiteiten binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis worden gecoördineerd en georganiseerd vanuit het Leerhuis. Het verdere aanbod vanuit het Leerhuis betreft: bij- en nascholingen vakinhoudelijk, didactisch en het vaardigheidsonderwijs. Onder het Leerhuis vallen verder de (digitale) bibliotheek, skillslab, wetenschapscommissie en het stagebureau. Jaarlijks worden er een assistentendag en wetenschapsdag georganiseerd.

 

Medisch Specialisten OpleidingsCommissie (MSOC)

De MSOC heeft tot doel het faciliteren van de medisch specialistische opleidingen binnen het ASz zodat alle academici in opleiding binnen het ASz als een goed specialist de opleiding in het ASz volgen en afronden. Bovendien heeft de commissie tot doel het verwezenlijken van een hoogwaardig medisch specialistisch opleidingsklimaat binnen een zodanige situatie, dat de opleiding een natuurlijk en integraal onderdeel vormt van de door het ASz geleverde patiëntenzorg. Daarnaast bewaakt de MSOC de kwaliteit van de opleiding. Het DB MSOC voert jaarlijks gesprekken met opleider en plaatsvervangend opleider.

Rondom de MSOC-visitaties wordt er door het leerhuis standaard gewerkt met de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act cyclus). Deze cyclus bestaat uit een proefvisitatie, de MSOC visitatie, een plan van aanpak en follow up met betrekking tot de adviezen en aanbevelingen gedaan door de MSOC. Jaarlijks wordt er door de MSOC een opleidingsdag georganiseerd waar aios en opleiders diverse opleidingszaken bespreken.

Het jaarverslag en het opleidingsplan van het Leerhuis en de MSOC zijn in te zien via de website van het leerhuis.


Positionering van het thema ‘opleiden’ in het ziekenhuisbeleid

De visie op opleiden binnen het ASz is terug te vinden in de beleidsplannen van de verschillende gremia. Voor het illustreren van het opleidingsklimaat op ziekenhuisniveau zijn de volgende publicaties beschikbaar:

–ASz als opleidingsziekenhuis;

–Reglement MSOC 2011;

–Beleidsplan MSOC 2014;

–Beleidsplan docent professionalisering 2011.

 

SEH Locatie Dordwijk

De opleiding tot SEH-arts vindt plaats op de locatie Dordwijk. Op de vernieuwde Spoedeisende Hulp in Dordwijk, die in 2010 in gebruik is genomen, meldden zich in 2014 bijna 42000 patiënten. De afdeling SEH is verdeeld in een acute vleugel en een subacute vleugel. Het betreft een level 2 trauma centrum dat is geaffilieerd met het Trauma Centrum Zuid West Nederland. De afdeling voldoet aan alle profielen zoals gesteld in het document “Spoedeisende hulp: vanuit een stevige basis”, en heeft een NIAZ accreditatie. Er is een aparte triagekamer waar alle patiënten door een verpleegkundige worden getrieerd volgens het Manchester Triage Systeem. Aangrenzend aan de SEH bevindt zich de afdeling Radiodiagnostiek, met een CT-scan op de SEH direct achter de traumakamers. De afdeling Observatorium is fysiek en organisatorisch deel van de SEH. De Intensive Care, CCU, PCI-centrum en het OK-complex liggen in de nabijheid van de SEH. De SEH kent een eigen werkkamer voor de SEH-artsen en een tweetal werkkamers voor de aios en andere assistenten SEH. Op deze locatie werken zowel aios SEG, anios SEG als assistenten van de betreffende poortspecialismen (Interne geneeslkunde, Cardiologie, Longziekten, Kindergeneeskunde, Neurologie, Chirurgie en Geriatrie). Er is 24/7 aanwezigheid van een SEH-arts KNMG .De aios  en anios SEG bemannen de locatie Dordwijk gezamenlijk 16,5 uur per dag, 7 dagen per week. Daarbij is er altijd supervisie door een SEH-arts KNMG. Op de SEH-afdeling is de medische verslaglegging volledig digitaal. SEH-arts KNMG  A.M.  v/d Velden  is medisch manager  en J. Mulder  is bedrijfsleider.

 

De SEH-arts KNMG in het  ASz

De SEH-arts KNMG werkt samen met Spoedeisende Hulp verpleegkundigen, ambulancepersoneel, administratief medewerkers en alle in het ziekenhuis aanwezige medisch specialisten en huisartsen. De Spoedeisende Hulp arts (in opleiding) is samen met de Spoedeisende Hulp verpleegkundigen een constante factor op de Spoedeisende Hulp. Continuïteit, coördinatie, triage en adequate initiële behandeling zijn sleutelbegrippen als het gaat om de rol en positie van de SEH-arts. De SEH-arts is voor de Spoedeisende Hulp verpleegkundigen direct aanspreekbaar betreffende alle patiënten die zich op de Spoedeisende Hulp bevinden.

Al de in het ASz werkende SEH-artsen KNMG zijn verenigd in de vakgroep Spoedeisende Geneeskunde (SEG). Deze vakgroep participeert ziekenhuisbreed in de medische staf, het SEH-college, vakgroepoverstijgende ziekenhuiscommissies en trainingen om de kwaliteit van zorg binnen het ASz te verbeteren. Iedereen van de vakgroep is persoonlijk lid van de vereniging medisch specialisten in dienstverband (VMSD). Twee leden van de vakgroep zijn medisch manager bij de ambulancedienst Zuid-Holland Zuid (ADZHZ) en de vakgroep vervuld de MMA achterwacht functie tijdens ANW uren voor de ADZHZ. De vakgroep SEG belegt eens in de 6 weken een genotuleerde opleidingsgroep- / vakgroep-vergadering waarvan kwaliteit van zorg, veiligheid en opleiding een structureel onderdeel zijn.

 

Opleidingsgroep

De vakgroep Spoedeisende Geneeskunde telt op het moment tien SEH-artsen KNMG en vormen samen de opleidingsgroep. Leden van de opleidingsgroep zijn zich bewust van de voorwaarden voor een goed leerklimaat.  Competenties om dit te bewerkstellingen zijn uitgewerkt in het competentieprofiel opgesteld door de KNMG. Jaarlijks, aan de hand van SETQ en DRECT, wordt het opleidingsklimaat besproken. Indien er aanleiding toe is stelt de opleidingsgroep zich open voor verbetering. Met behulp van een PDCA cyclus borgen we de verbetercyclus met betrekking tot het opleidingsklimaat en andere voor de opleiding ingestelde verbeterpunten..

De opleidingsgroep heeft aantoonbare professionalisering van het opleiderschap.

Advertentie