Anesthesie

Anesthesie
Supervisor:       dr. A. Koopman, anesthesist opleider

Plaats:              Afdeling Anesthesie locatie Dordwijk, Zwijndrecht

Duur:                1ste jaar: 8 weken, 3de jaar 4 weken

Doel:

Het doel van deze stage is om basisvaardigheden in luchtwegmanagement te verwerven zoals het herkennen en vrijmaken van een bedreigde ademweg, de basisprincipes van intubatie en vooral de oefening van masker-ballonbeademing. Tijdens de eerste stage zullen beademing, pijnbehandeling, procedurele sedatie en analgesie (PSA),  en management van de vitaal bedreigde patiënt een centrale rol krijgen. Het doel van de gescheiden stage is om de vaardigheden in het 3de jaar verder uit te breiden met het  toepassen van luchtwegmanagement technieken.

Omschrijving:

Om zich deze doelen en vaardigheden eigen te maken is de aios tijdens kantoortijd werkzaam op de OK locaties Dordwijk en Zwijndrecht.

De stage anesthesie heeft een structuur die de opbouw in complexiteit waarborgt. De stage begint met aandacht voor masker-ballon beademing, vaardigheden in het aanleggen van infusen en bekend raken met de apparatuur en procedures op de OK. Daarna concentreert de stage zich met name op Dordwijk. De aios maakt, onder supervisie van de anesthesist, op basis van de ingreep en de medische status van de patiënt een plan ten aanzien van de sedatie of narcose. De aios heeft een vaste operatiekamer per dag waardoor het mogelijk is om de hemodynamische veranderingen tijdens een operatie te volgen en waar nodig in te grijpen.

Er wordt dagelijks geëvalueerd. Verder loopt de aios ten minste 1 dag mee op de preoperatieve poli waarbij onder andere risico-inventarisatie een belangrijk onderdeel vormt. De aios participeert in het dagelijks rapport en de evaluatiebesprekingen van de vakgroep. Tijdens de anesthesiestage neemt de aios ook deel aan het bestaande onderwijsrooster van de opleidingsgroep anesthesie. Het gaat hier om het geven van 5-minutenpresentaties.

Supervisie:

Tijdens de stage anesthesie valt de aios onder de verantwoordelijkheid van de vakgroep anesthesie. De organisatie, begeleiding en uiteindelijke beoordeling geschiedt door dr. A. Koopman. De supervisie op de werkvloer wordt gedaan door de betreffende anesthesist waar de aios voor die dag aan gekoppeld is.

Medisch handelen:

De aios:

•           Is in staat volledige monitoring van de patiënt aan te sluiten, te interpreteren en te handelen naar bevinden.

•           Beheerst basale luchtweg technieken met name masker ballon techniek.

•           Neemt kennis van resuscitatie technieken.

•           Neemt kennis van de diverse vormen van pijnbestrijding en kent de risico’s en hoe te handelen.

•           Beheerst de basis kennis van PSA.

Communicatie en Samenwerking:

De aios:

•           Heeft kennis van preoperatieve screening, kan patiënten voorbereiden voor de operatie en kan een behandelplan opstellen in overleg met de supervisor.

•           Formuleert een juiste vraagstelling voor consulenten.

Kennis en wetenschap:

De aios:

•           Heeft kennis van (on)mogelijkheden voor toepassing van regionale anesthesie, anticipatie op postoperatieve pijn, misselijkheid en braken, antistolling en bloedmanagement. Weet risico inschatting te maken in relatie met comorbiditeit en realiseert zich wat comorbiditeit betekent voor bv de vorm van anesthesie, voor de monitoring en voor de te gebruiken medicatie en eventuele nazorg.

•           Heeft een grondige kennis van de (contra)indicaties en het werking- en bijwerkingprofiel van inductiemedicatie (analgetica, hypnotica/sedativa en spierrelaxantia).

Maatschappelijk handelen:

De aios:

•           Voorlichten van de patiënt –in de voor hem/haar begrijpelijke taal –over het anesthesiologische beleid. Het verkrijgen van informed consent over het te voeren beleid conform WGBO.

Organisatie:

De aios:

•           Draagt zorg voor een adequate verslaglegging en communicatie hierover met de patiënt.

Professionaliteit:

De aios:

•           Kent eigen competentiegrenzen en vraagt tijdig second opinion. Streeft een optimaal veiligheidsniveau na voor patiënt, medewerkers en zichzelf. Gaat adequaat om met complicaties. Reflecteert (gedrag en emoties) op eigen functioneren op de OK.

3de jaars stage:

Tijdens deze 4 weken durende stage zal, naast het uitbreiden van eerder beschreven competenties, de nadruk liggen op luchtweg technieken:

De aios:

•           Is in staat tot het verkrijgen en behouden van een adequate ademweg onder speciale omstandigheden (kinderen, CWK-immobilisatie, geintoxiceerde en/of combatieve patiënt)

•           Heeft grondige kennis van zuurstof toedieningshulpmiddelen en de toepassing bij specifieke ziektebeelden.

•           Heeft kennis van en kan in geval van nood technieken uit het moeilijke luchtweg algoritme toepassen.

•          Heeft kennis van de diverse vormen van pijnbestrijding en kent de risico’s en hoe te handelen.

Advertentie